با توجه به این که در منطق اسلام، خدای متعال در همه جا حضور دارد، هیچ گاه نمی توان وجودی را فرض کرد که دور از مراقبت الهی باشد؛ بلکه موجودات هر آن در منظر و مرآی خداوند متعال هستند و کاری از آنان سر نمی زند جر اینکه او شاهد است.

فعالیت در فضای مجازی هر چند زمینه ی وسیعی را برای انسان فراهم می کند تا به طور ناشناخته وارد و هر چه دوست دارد انجام دهد؛ ولی باید گفت که فضای مجازی هم دور از دسترس مراقبت الهی نیست و خدای متعال همانجا نیز حضور دارد؛ پس نباید گمان شود که انسان لحظه ای از خدای متعال منقطع و یا خدای متعال از او غافل یا مکانی از حضور خدا خالی است.


خدای متعال: الم یعلم بان الله یری (1): آیا ندانست که خدا می بیند!


پی نوشت:

1) علق، آیه 14