در حال فکر بودم و گفتم که چرا تعداد زیادی از مردم کره زمین به حق گرایش ندارند و مسلمان نمی شود که به نا آگاه این ایه در ذهنم آمد: ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون (1): آیا گمان می بری که بیشتر آنان می شنوند و یا می فهمند!


فهمیدم که پاره ای از مردم اگر مسلمان نیستند، بدین خاطر است که گوش شنوایی برای شنیدن سخن حق ندارند و نمی خواهند بشنوند و اصلا اهل تفکر و تامل نیستند.


پی نوشت:

1) سوره فرقان، آیه 44