گمان می شود که هنگامی که نعمت ویژه ای به انسان می رسد باید خدا را سپاس گفت؛ ولی چنین تصوری درست نیست بلکه در همه ی حالات باید خدا را شکر کرد و به همین جهت است که در قرآن وارد شده است: الحمد لله رب العالمین (1): سپاس مخصوص خدای جهانیان است.


این آیه در روز حداقل 10 بار بر زبان مسلمانان جاری می شود و البته در همه ی احوال چه در سختی و چه در راحتی باید در نماز ذکر شود که این نشان می دهد که حمد خدا را باید در همه ی احوال به جای آورد نه فقط هنگام برخوردار شدن از یک نعمت ممتاز و ویژه.


پی نوشت:

1) فاتحه الکتاب، آیه 2