گاهی از لحظات انسان چنان در فکر چیزی فرو می رود که به خود می گوید که ما شانس نداریم (البته شانس از جهت فلسفی حقیقتی ندارد و جزء اوهام شمرده می شود) و ما همیشه کارمون گیر است؛ ولی باید دانست که خدای متعال هر آن چه به مصلحت بندگان است، همو را برای انسان محقق می نماید؛ هر چند که گاهی مصلحت آن عمل برای ما مشخص نیست؛ و باید دانست که خدای متعال همیشه یاور مومنان است.


قال الله تعالی: کان حقا علینا نصر المومنین (1): یاری مومنان حقی است بر ما.


پی نوشت:

1) روم، آیه 47