گاهى عده‌ای گمان می‌کنند که دنیا مسابقه‌ی در مادیات است و چنین امری را به عنوان اصل مسلم قرار داده‌اند که دنیا اصل است و انسان باید هر چه دارد را صرف این‌دنیا بنماید؛ البته چنین افرادی به ظاهر هم مسلمان هستند ولی گوی سبقت را هم از ماده‌گرایان ربوده‌اند.

در هر حال در اسلام، اصالت حقیقت انسان است و آن جهانی که باقی است و مسلمان باید خود و جهان خود را با آن تنظیم کند.