طول عمر هر چند در زمان ما به خارق عادت تبدیل شده است ولی باید گفت که نه هر خارق عادتی محال است و نه تحققش موجب استهجان بلکه عمر طولانی نه تنها تعجبی ندارد و تحققش ممکن است بلکه واقع هم شده است و در زیر نام پاره‌ای از معمرین بیان می‌شود: 

ذوالقرنین ۳۰۰۰ سال 
ضحاک  ۱۲۰۰ سال 
لقمان ۳۵۰۰ سال 
عوج بن عناق ۳۶۰۰ سال (۱)

پی‌نوشت؛
۱) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحه ۱۶۴