انسان باید داری عقایدی مستحکم باشد به طوری که شبهات و تشکیکات مشککین بر او تاثیر نگذارد و او را از مسیر درست به بی راهه نکشاند و چنین امری جز با تامل و مبرهن ساختن معتقدات میسر نخواهد بود و البته توکل بر خدای متعال در راس آن قرار می گیرد ولی باید دانست که مومنان راهی جز اعتقاد مستدل ندارد و اگر جز این باشد با تشکیک مشککان ممکن است به انحراف کشیده شود؛ به همین جهت در آخر الزمان که انحرافات و شبهات بسیار می شود باید لباس پولادین استدلال به تن پوشید تا در مقابل تیر زهرآگین شبهات مقام و متاثر نشویم.

مهدویت جز اموری است که بسیار بر آن شبهه وارد می شود که باید خود را با استدلال های محکم در برابر این شبهات واکسینه کرد.
قال الامام العسکری (علیه السلام):... حتی یرجع عن هذا المر اکثر القائلین به...(1): تا که بسیاری از گویندگان و معتقدان به آن از آن (مهدویت) بازگردند و تشکیک کنند.


پی نوشت:
1) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحه 216