بسیار شنیده مى‌شود که پاره‌ای  زمانی برای ظهور با صراحت یا با اشاره بیان می‌کنند؛ اما باید دانست که چنین چیزی درست نیست و تعیین کنندگان زمان در اخبار اسلامی درغگو شمرده شده‌اند و به سخنان چنین افرادی نباید اعتنا و ترتیب اثر داد و البته باید سخن چنین افرادی را هم تکذیب کرد.

قال الامام العسکری: أما إن لولدی غیبة یرتاب فیها الناس .... و یکذب فیها الوقاتون (١): آگاه باشید که فرزندم ( مهدى) غیبتى خواهد داشت که مردم در آن به تردید خواهند افتاد... و تعیین کنندگان وقت در آن دروغگو هستند.


پى‌نوشت:

۱) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحة٢١٦