گاهی نعمت‌هایی به ما داده شده که توجه زیادی به آن‌ها نمی کنیم؛ از آن نعمت‌ها، نعمت کلام و قدرت بر نطق است که خدای سبحان به انسان عطا کرده است که فلاسفه آن را  وجه مایز بین انسان و حیوان می دانند.

 

شکر این نعمت یعنی استفاده‌ی صحیح از آن در مسیر صحیح است...

 

پی‌نوشت:

کلمات فی الطریق، الشهید المطهری، الصفحة ١٦٧