اهی پرسش‌هایی مطرح می‌شود که بسیار سست و ناشی از جهل پاره‌ای از افراد و نقصان اطلاعات اشخاص می‌باشد؛ یکی از این‌ها مسئله عُمر طولانی حضرت مهدی است؛ و آن این است که چطور ممکن است کسی بیش از 1200 سال عمر کند؟ ازنظر دانش پزشکی محال است که کسی این‌قدر عمر کند، پس امام زمان (عج) وجود ندارد و مهدویت خرافی بیش نیست!

پاسخ:

 1) باید توجه داشت علوم تجربی هیچ‌گاه نمی‌توانند بگویند امری عقلا محال است؛ زیرا صدور حکم محال بودن یا نبودن کار عقل است و باید در دانش‌هایی مانند فلسفه و منطق از آن بحث شود؛ پس پزشکی صلاحیت صدور حکم‌های عقلی و فلسفی را ندارد.

2) آن خدایی که می‌تواند حضرت یونس را در شکم نهنگ و حضرت موسی را در قعر رود نیل و حضرت ابراهیم را در دل آتش و حضرت نوح را به مدت 1000 سال زنده نگه دارد، می‌تواند امام زمان (عج) را هم 1200 سال حیات بخشد وزنده نگه دارد؛ پس چنین استبعادی ریشه‌ی عقلائی ندارد.