طول عمر ممکن است که در نظر عده‌ای برای یک انسان بعید به نظر برسد ولی آنچه قرآن از آن سخن می‌گوید، ممکن بودن بلکه تحقق عمر طولانی پاره‌ای از موجودات است؛ مانند حضرت نوح، حضرت خضر و...