زندگى مادى، یکى از مهم‌ترین جنبه‌های حیاتی و معیشتی زندگی انسانی است که عنصری است تأثیرگذار بر بسیاری از قضایای اجتماعی و به ویژه دینی.

در جامعه‌ای که دین نه تنها جایگاه خود را نیافته است بلکه بی‌ارزش‌ترین در نزد عموم مردم است، اقتصاد عنصری مهم در حفظ دین مردم دارد به طوری که با نابسامانی وضع معیشتی، دین مورد اتهام قرار می‌گیرد و شخص به سادگی آن را به باد انتقاد!

حکومت اسلامی، حکومتی است که در همه‌ی ابعاد اسلامی است؛ سیاست الهی، اقتصاد پویا، حکمرانان حکیم و کارشناس.

اما حکومت مسلمانان که به نام حکومت اسلامی حکم می‌رانند، حکومتی است که با سیاست الحادی و احمقانه، اقتصاد راکد و حکمرانان غیرکاردان در تضاد نیست؛ که نتیجه‌ای جز انزجار مردم مسلمان از دین نخواهد داشت.


قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: کاد الفقر أن یکون کفرا (۱): نزدیک است که فقر، کفر باشد.


پى‌نوشت:

۱) الکافی، ج2، ص307