هر کسى، هر کارى را انجام مى‌دهد یا قصد انجام آن را دارد، باید بداند که فرهنگ آن را باید فرا بگیرد حتی برهنگی! 


بسیارند که گمان می‌کنند که بانوی غربی بی‌بند و بار است و چیزی جز شهوت براى او مهم نیست و در آن افراط مى‌کند؛هرگز چنین نیست بلکه بانوی غربی ( نه همه‌ی آنان) در هر صنفی و عقیده‌ای که هستند، فرهنگ آن را هم مراعات می‌کنند حتی برهنگان آنان و حتی بی‌دین‌های آنان، فرهنگ برهنگی  و فرهنگ بی‌دینی را رعایت می‌کنند.

اما پاره‌ای در جامعه‌ی ما هستند که متأسفانه، فرهنگ هیچ چیزی را ندارند؛ نه برهنگی و نه بی‌دینی....