برای یک دین‌دار تصمیم بر گناه نکردن بسیار نیکو است ولی باید دانست که برای گناه نکردن باید تلاش کنیم که از مقدمات گناه، دوری کنیم؛ مثلاً کسی که می‌خواهد از نگاه به تصاویر و فیلم‌های غیر اخلاقی و غیر انسانی دوری کند، نباید خود را در شرایطی قرار دهد که انجام آن فعل برای او آسان گردد؛ بلکه باید سعی کند که خود را از مقدمات و شرایطی که انجام آن گناه را برای او آسان می‌کند، دوری نماید.


برای ترک یک گناه، باید مقدمات آن را رها و از شرایطی که موجب وقوع در آن گناه است، دوری جست.