انسان، سنگین که باشد، حرکت برای او سخت می‌شود و امکان حرکت به سادگی برای او فراهم نمی‌شود و البته بارسنگین احتمال خطر را به دنبال خود دارد؛ در مسائل اخروی،انسان هر چه سبک‌بال‌تر باشد، پیشرفت او بیش‌تر خواهد بود و به سادگی امکان حرکت برای او فراهم است.

بار خود را سبک‌تر کنید تا سریع‌تر به مقصد برسیم.