آنچه می‌توان از آغاز سال شمسی به دست آورد آن است که آدمی همپای نو شدن طبیعت و جایگزینی فصل سبز به جای فصل سرد، خود و جامعه را به دگرگونی و تحول بکشاند نه فقط لباس تن و موى سر....


نوروز فرصتى براى دگرگون جان همگام با دگرگونى طبیعت است.