نوروز سال جدید آمد ؛ انسان باید ببیند که در این یک سال چکار کرده و آیا سود کرده یا زیان ؟ تا جلوی ضرر را بگیرد.

وقتی آدم می بیند که یک کاسب برای کار چند روز و چند ماه خود دفتر دارد و حساب و کتاب می کند ، چطور ممکن است انسان برای آخرت خود که با اعمال همین دنیا ساخته می شود ، برنامه ریزی نکند و یا حساب آن را نداشته باشد و نداند که آیا تا به حال سود کرده یا زیان ، تا اگر زیان است جلوی آن را بگیرد...


محاسبه ی روزانه اعمال شخصی جزء دستورات دین اسلام است.


منبع: دانستنیهای نوروز ، مرتضی عبداللهی  صفحه ی ١٠٢