شادى مذموم نیست بلکه اسلام برای آن برنامه دارد لکن با شادی ای که در آن حرام باشد و خلاف شؤونات مسلمان است موافق نیست.


مثلا در مورد امام خمینی (ره) وارد شده که:

 در روز عید نوروز به خدمت امام خمینى رحمه الله رسیدیم ؛ حضرت امام با نشاطتر از روزهاى گذشته و متبسم و با قباى نو وارد شدند و به افراد حاضر چندبار «مبارک باشد. » گفتند.....


باید دانست که رسوماتی که حرامی در آن نباشد و مخالف عقیده‌ی اسلامی نیست ، مورد قبول است.


منبع: دانستنی‌های نوروز ، عید نوروز ، مرتضی عبداللهی ، صفحه ی ۴۵ ،۴۶