دید و باز دید یا صله‌ی رحم است مورد سفارش شرع اسلامی است ولی علاوه بر آن خوب است که به بیماران و مریض ها سری بزنیم و آن‌ها را خوشحال کنیم.


امام خمینی (ره) می فرماید: درایام نوروز به مریض‌خانه‌ها بروید و احوال اینها را بپرسید.


پس سعی کنیم در عید که معمولا همه خوشحال هستند ، دل افراد مریض را هم با سر زدن به آنان شاد کنیم. 


منبع: دانستنی‌های نوروز ، عید نوروز ، مرتضی عبداللهی ، صفحه ی ۴۵ ،۴۶