در نظر دین، شادی ملی مشکل ندارد فلذا سید بن طاووس درباره نوروز مى نویسد: 

هنگامى که آغاز آفرینش جهان هستى در مثل چنین روزى است، شایسته است این روز به عنوان روز عید و شادى تلقى گردد...


و همچنین ابن فهد حلى در این زمینه مى‌آورد:


یوم النیروز، یوم جلیل القدر: نوروز، روزى گرانمایه و با منزلت است...


شادی در اسلام مذموم نیست لکن شادی همراه با بزهکاری مذموم است.


دانستنیهای نوروز ، سید عباس رفیعی پور علوی ، صفحه ی ١ و ٢