یکی از مهم‌ترین روش برای دور کردن مردم از شنیدن سخن درست یک انسان دادگر و دادخواه، الصاق صفت‌هایی به او است که مردم را از شنیدن سخن، باز می‌دارد.


ویقولون أئنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون (۱): پیوسته می‌گفتند: آیا ما معبودان خود را بخاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟!


همیشه سخن را گوش فرا دهید و در آن تأمل کنید تا بتوانید انتخابگر راه درست باشید.


پی‌نوشت:

۱) سورة الصافات، الآیة 36