همه در قبال هر کارى که انجام مى‌دهیم مسئول هستیم و باید پاسخ‌گو باشیم؛ و چنین نیست که بدون پاسخ‌گویی رها شویم.

وقفوهم إنهم مسئولون (١): آن‌هارا نگهدارید که باید بازپرسی شوند!


پی‌نوشت:

۱) سورة الصافات، الآیة 24