گاهی نگاه و تأمل به ساده‌ترین امور، نگاهی عمیق و معارفی به عمق یک جهان خواهد داد که ارزش آن با تمام جهان و همه‌ی احظات زندگی برابری خواهد کرد.


فلینظر الإنسان إلى طعامه (١): انسان باید به غذای خویش (و آفرینش آن) بنگرد!


پی‌نوشت:

۱) سورة عبس، الآیة 24