آن‌چه درست است، چیزی است که مایه‌ی تکاپویی تو شود نه توقف و آن‌که دوست تو است، چیزی است که مایه رشد تو باشد نه غرق شدن در باتلاق خوی‌های بد انسانی.


دوست انسان، عقل او است و آن‌که به او در این مسیر یاری رساند نیز دوست و یاور انسان خواهد بود و در غیر این صورت دشمنی بیش نیست؛ هر چند که به ظاهر دوست قلمداد شود.