گاهی ساده‌ترین کارها، سخت‌ترین کارها به شمار می‌روند؛ گاهی نزدیک‌ترین چیزها، دورترین خواهند شد.

شناخت خود، نزدیک‌ترین راهی است که انسان می‌تواند برای شناخت خدای خود بپیماید ولی همین نزدیک‌ترین راه به خاطر غفلت، به دورترین راه تبدیل شده است.

من عرف نفسه فقد عرف ربه: هر که خود را شناخت، خدای خود را شناخته است.