گفت: بابا دیگه تو این دور و زمانه، دیگه حیا به کار نمیاد! 
گفتم: چطور؟ 
گفت: زن براى این‌ که پیشرفت بکند، باید حیا را کنار بگذارد تا راه پیشرفت برای او هموار شود.
گفتم: البته چنین نیست؛ چرا که بانوان زیادى در طول تاریخ ظاهر شدند که در عین حفظ حیاى خود نه تنها پیشرفت مادى داشته‌اند بلکه پیشرفت معنوی انسانی بالایی داشتند.

سپس ادامه دادم و گفتم: که حیا برای هر کسی زیبا است حتی برای مردان ولی وجود حیا در بانوان زیبایی ویژه‌ای به آنان می‌دهد و زندگی خانواده را مستحکم‌تر می‌کند.