انسانی که قصد دارد مسیری را طی نماید؛ مهم‌ترین قدم او مشارطه است؛ یعنی با خود شرط ببندد که مسیر درست را بپیماید و الا خو  را تنبیه نماید که بدان مشارطه گویند.