یکى از امورى که در این ماه بسیار مورد تأکید است، روزه‌ی آن است؛ اگر نمی‌توانیم همه‌ی ماه را روزه‌دار باشیم، سعی نماییم که ابتدا و وسط و انتهای ماه را حداقل روزه‌دار باشیم؛ چرا که وارد شده که هر که چنین کند مانند این است که همه‌ی ماه را روزه گرفته است.


از حضرت موسى بن جعفر (علیه السلام) روایت شده است که: هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم یک سال، از او دور شود و هر کس سه روز از آن را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می‌گردد.