الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر (١): دنیا زندان مؤمنان و بهشت کافران است.


این‌که چرا انسان‌های کافر و بی‌دین راحت‌ هستند ولی مومنان در سختی باید گفت که پاسخ آن همین روایت است؛ دنیا برای مؤمنی که بخواهد ملتزم باشد٬ سختی دارد ولی برای بی‌دین راحت است؛ چون که هیچ قید و بندی ندارد و هر کاری را می‌کند؛ اما مؤمن چون حد و مرز و خط قرمز دارد لذا برای او دنیا سخت می‌گذرد.


پی‌نوشت:

۱) معانی الأخبار، صفحه ٢٨٨ باب معنى الموت.