بسیارند کسانی که سخن از دوستی و محبت بر زبان می‌رانند ولی هم در پنهانی و هم اگر بر آن‌ها تسلط یابند، چنان دشمنی خود را آشکار می‌کنند که گویی آن‌هایی نبودند که اظهار دوستی کردند؛ اگر کمی درست سخنان و رفتار آن‌ها را مورد مُداقه قرار دهید، خواهید فهمید که چنین است.


إن یثقفوکم یکونوا لکم أعداء ویبسطوا إلیکم أیدیهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرونا (۱): اگر آن‌ها بر شما مسلّط شوند، دشمنان شما خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما می‌گشایند، و دوست دارند شما به کفر بازگردید!


پی‌نوشت:

۱) سورة الممتحنة، آیه 2