نمی‌دانم که پاره‌ای از مردم پیرو چه آیینی هستند ولی نزد همه‌ی انسان‌ها پذبرفته شده است که اذیت کردن دیگران، روا نیست؛ حال پاره‌ای خود را عاقل و فهمیده‌ می‌پندارند ولی ترقه‌هایی را روشن می‌گنند و البته در کنار خانه‌های مردم که شبیه بمب هستند.
اما در دیدگاه اسلامی، تعدی به حقوق دیگران و به هم زدن آرامش آنان که موجب اذیت آن‌ها شود، ممنوع است (جایز نیست) و البته این مسئله جز بدیهی‌ترین امور در اسلام است؛ پس به عنوان یک مسلمان باید چنین چیزی را رعایت کنیم و اگر مکان ویژه‌ای برای این کار اختصاص داده شده، به همانجا رجوع کنیم.