عقیده، چیزی نیست که با یک عکس نوشته یا کنار هم قرار دادن دو تصویر در کنار هم و مقایسه‌ی دو چیز، بتوان آن را رها کرد...

مردمی [که ما می‌گوییم در عصر جاهلی زندگی می‌کردند] معجزات و انبیا را با دو چشم خود می‌دیدند ولی ایمان نمی‌آوردند را می‌گوییم جاهل و نادان اما مردمی که خود را در عصر علم و تمدن و پیشرفت می‌پندارند ولی هر چه که می‌شنوند را باور می‌کنند!

او می‌بیند و انکار می‌کند ولی این نمی‌بیند و تصدیق می‌کند؛ بدون هیچ دلیل!! کدام یک در جهالت‌اند؟!