گاهی انسان دقت ندارد که آن‌چه که از آن فرار می‌کند و بیان می‌کند که او از آن به دور است، در آن غرق شده است؛ حب مال و ثروت و تفاخر چیزی نیست که بتوان به زودی آن را از دل و جال بیرون کرد؛ رفتار نشانه‌ی افکار است؛ مواظب رفتارمان باشیم که آن‌چه از آن در فکر بیزاریم، در رفتارمان صادر نشود.