نباید به عبادت خود مغرور و مفاخره نماییم؛ نه به نماز و نه به روز و نه به صدقه؛ ممکن است چیزی مورد قبول واقع نشده نشود؛ همیشه خائف از پذیرفته نشدن اعمال و امیدوار به پذیرش آنان توسط خداوند به خاطر  وسعت رحمت او باشیم.