بسیار جالب است که اگر به اطراف خود نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که حیواناتی هستند که مفید هستند و فایده‌ای را برای دیگران به ارمغان می‌آورند مانند زنبور، گوسفند و دیگر حیوانات؛انسان اما باید سعی کند که برای خود و جامعه‌ای که در حال زندگی کردن در آن است مفید باشد و سعی کند که به آن خدمتی عطا کند؛ بهترین مردم، خدمتگزارترین آنان به مردم است.


پی‌نوشت:

فی‌مدرسة الشیخ بهجت (ره)، الجزء١، الصفحة ٢١٥