از این جهت که حکومت اسلامی، پرچم‌دار اجرای عدالت در کشور و جهان و مخالفت با ظالمان است، دشمنانی که هدف حکومت اسلامی با منافع آنان در تعارض است، سکوت نخواهند کرد و سعی بر مقابله با حرکت چنین حکومتی دارند؛ فلذا افرادی را به خدمت خود درمی‌آورند و سعی بر نفوذ و سست‌کردن حکومت اسلامی دارند؛بنابراین مردم باید بیدار و مترصد کارها و کلام مسئولین حکومت باشد که مبادا خواسته یا ناخواسته موجبات انحراف و یا ایجاد رخته در حکومت و اهداف آن شوند.


امام خمینی (ره): بدیهی است اگر مسلمانان ازنظام جبار و ظلم پیشه غفلت کنند و اوضاع را به دقت رصد نکنند... طولی نمی‌کشد که بر احکام ضروری اسلام تعدی کرده تا اسلام را مورد هدف هجمه‌های خود قرار بدهند. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ٢١٧