حکومت اسلامى، حکومتى بر مبناى مبانى دینى و براى اجراى عدالت در جهان است؛ هر چند چنین امرى، آرزوى بسیار بزرگى جلوه مى‌کند ولی در نهایت به دست حضرت مهدی (عج)، محقق خواهد شد ولی قبل از تحقق آن، حکومتی تشکیل می‌شود اسلامی که مبانی دین که علمای اسلام از منابع دین آن را با روش‌های علمی و متقن، استنباط کرده‌اند را مبنای حرکت‌ها و افکار خود قرار می‌دهد؛ این حکومت همانطور که روشن است باید دانشمند دین، آن را مدیریت نمایید که آگاه به قوانین الهی باشد. 
چنین حکومتی با چنین حاکمی، پر واضح است که مسیر حکومت را با مبانی دین پیش می‌برد و قصد ایشان، اجرای احکام اسلام است.