یکى از معضلات در جامعه‌ی مسلمان و حکومت اسلامی ایران، وجود احزاب مختلف با تفکراتی نه تنها متفاوت و در چارچوب قانون اساسی بلکه با تفکراتی در تضاد با اسلام و قانون اساسی در حال فعالیت سیاسی هستند؛ هر چند چنین تفکرات را ابراز نمی‌کنند ولی در عمل و در پاره‌ای از سخنان آن‌ها وجود و التزام به این تفکرات مخالف اسلام و قانون اساسی بسیار روشن است.
امام خمینی (ره) اما نظری براساس ظاهر عبارت ایشان غیر از این دارند و تشکیل حزب را در کشوری مثل ایران به‌جا و درست نمی‌دانند؛ که عبارت ایشان به بیان زیر است:

در مورد کشور ما، حکومتی می‌آید و حکومتی می‌رود و هر حکومتی، حزبی را تأسیس می‌کند؛ یکی حزب مردم را تأسیس و دیگری حزب ایران نوین را؛ اصلا تأسیس حزب در ایران، معنایی ندارد. (۱)

پی‌نوشت:
۱) صحیفة الامام، الجزء ١، الصفحة ٣٤٧