حکومت اسلامى باید همیشه منادی وحدت باشد و نه موجب اختلاف و هر گاه اخنلافی رخ دهد، مردم را به وحدت سوق دهند؛ چرا که تفرقه موجب تشویش خواهد شد و البته ایجاد تفرقه در کشورهای اسلامی از اموری است که کشورهای استعمارگر سعی بر ایجاد و استمرار آن در کشورهای اسلامی شوند تا خودشان را با خود درگیر کنند و به آسانی ثروت‌ها و کشورهای آن‌ها را ببلعند.


امام خمینی (ره): کشورهاى استعمارگر سعی در خدعه‌ی کشورهای اسلامی با حیله‌های مختلف دارند؛ بین شیعه و سنی خلاف می‌افکنند، حتی بین غیرمسلمین هم اختلاف به جود می‌آورند مثلا در هند در روز عید قربان، تعداد زیادی از گاوهای مقدس را می‌آورند و به مسلمین می‌دهند تا در این روز ذبح کنند و بین آنان و هندوها اختلاف ایجاد کنند. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ٣٤٣