نظریه‌پردازی کارشناسان دین در خصوص انقلاب اسلامی که در سه زمینه تبیین، دفاع و پاسخ‌گویی به شبهات افراد در جایگاهی از اهمیت قرار دارد که در صورت تصدی نکردن این امر انقلاب یا کاری سفیهانه رخ نمود خواهد کرد یا کاری مخالف دین که منتهی به سقوط نظام خواهد شد.


امام خمینی (ره): گناه علما و معممین، دفاع از اسلام است، دفاع از احکام قرآن است و ایستادن در مقابل ظالمان و فریاد بر آن‌ها است؛ تا متعدی احکام قرآن نشوند و قوانین اسلام را بازیچه‌ای برای خود قرار دهند... از واجبات علمای اسلام، محافظت بر احکام اسلام و بیان آن برای مردم است. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ١٦٧