شنیده مى‌شود که شعر خواندن در شب جمعه، کراهت دارد ولی باید گفت که چنین کراهتی برای خواندن شعرهای مناسب مجالس لهو و لعب است؛ اما اشعاری که در ثنای خدای متعال و ذکر او و مدح پیامبران و ائمه علیهم‌السلام خوانده می‌شود، نه تنها کراهت ندارد (۱) بلکه پاداش هم دارد.
پی‌نوشت:
۱) فی‌مدرسة الشیخ بهجت (ره)، الجزء١، الصفحة ٣٠٢