زمانى که رفتارها یا گفتارهایى در بین مسئولین یا افرادى که تأثیرگذارند، ممکن است خللى در نظام، حکومت و یا بین مردم از جهت عقیدتى یا عملى پدید آورند، که نظام یا عقیده‌ی مرپم را سست نماید؛ همه و یا افراد آگاهى که در جامعه هستند، نباید سکوت کنند و البته مردم هم باید از آن‌ها حمایت کنند تا خطاکاران یا مزدوران بدانند که مردم و یا نخبگان و آگاهان کشور، همه‌ بیدارند و نتوانند بدین سادگی، انقلاب و حرکت آن را با مشکل مواجه نمایند و البته تساهل و برخود سست با چنین افرادی نه تنها آن‌ها را آگاه نخواهد کرد بلکه آنان را جسورتر خواهد کرد.


امام خمینی (ره): من از قانون‌های اسلام تا آخرین لحظه از عمر خود، دفاع خواهم کرد و من به حکم اسلام که ما را امر به جهاد کرده است، اگر خیانتی به اسلام شود، دست بسته نخواهم ماند و ساکت نمی‌نشینم و اگر می‌خواهند بیایند، من را از کشور تبعید کنند[ تا نتوانم کاری کنم]. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام (ره)، الجزء١، الصفحة ١٦٨