در حکومت اسلامى آن‌چه که بسیار مهم است، انتقاد است؛ از صدر حکومت تا به پایین همه و همه قابل انتقاد هستند و البته چنین نیست که انتقاد در یک جنبه باشد بلکه در همه‌ی قضایا باید انتقاد علمی و مؤدبانه کرد و باید توجه داشت که انتقاد علمى کردن موجب تضعیف نظام نیست بلکه انتقاد نکردن است که موجب تضعیف نظام مى‌شود.

علامه مصباح یزدی(دام ظله): در حکومت اسلامی، انتقاد از حاکمان نباشد، باعث تضعیف نظام می‌شود. (۱)


پی‌نوشت:

۱) حکیمانه‌ترین حکومت، آیت‌الله مصباح یزدی( دام ظله)، صفحه ۴۰۱