آثار انقلاب اسلامى در دوران کنونى بر دانشگاه‌ها بسیار روشن است؛ هر چند که هنوز دانشگاه‌ها با آن‌چه که باید باشند، فاصله‌ی زیادی دارند ولی آن‌چه هم موجود است به نسبت آن‌چه که در زمان قبل از انقلاب دانشگاه‌های ایران داشتند، برتری قابل توجهی دارد؛ چرا که اکنون دانشگاه‌ افراد کارشناس و مفید در عرصه‌های مختلف را که در سطح جهان مطرح باشند و خدماتی به کشور خود ارائه داده و دست بیگانگان را تا حدودی از کشور کوتاه نمودند؛ چرا که در زمان شاه، اگر نیازی به مهندس و پزشک حاذق بود از خارج از کشور معمولا تأمین می‌شود و دانشگاه در این زمینه‌ها هیچ خدمتی مقبول ارائه نمی‌دادند و حتی خود شاه هم آنان را قبول نداشت؛ چرا که از خارج از کشور هر تخصصی که نیاز داشت را فراهم می‌کرد.


امام خمینی (ره): صد سال از تأسیس دانشگاه‌ها گذشته ولی هنوز اگر بخواهند لوزه‌های شاه را عمل کنند باید از از خارج پزشک بیاورند! (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام الخمینى(ره)، الجزء ١، الصفحة ١٣