چنین نیست که با نبود پیامبران الهی و نبود وجود حاضرانه‌ی امام عصر (عج)، دین به پایان رسیده باشد؛ بلکه دین همچنان وجودش در جامعه لازم است ولی این بدین معنا نیست که وجود پیامبر و امام در جامعه ضروری است اگر دین بخواهد حضور خود را حفظ نماید. دین می‌تواند همچنان حضور خود را حفظ نماید ولی نه دین معصومانه ( اخذ شده از خود پیامبران و امامان) بلکه دین دلیل و برهان محورانه ( اخذ شده از عقل و نقل (۱) رسیده به ما).
پس دین می‌تواند به دو شکل حضور خود را حفظ نماید: با حضور معصوم و با حضور عقل؛ چرا که دلیل و برهان کار عقل است.


پی‌نوشت:
۱) مراد از نقل، قرآن کریم و احادیثی است که به دست ما رسیده است.