یکى از مهم‌ترین مواردی که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) محقق شد که البته جزء درخواست‌های مردم هم بود چرا که با بیش از ۹۸ درصد به آن رای آری دادند، تدوین قانون اساسی کشور بر اساس کتاب (قرآن) و سنت (سیره پیامبر اسلام) بود(١) که از مهم‌ترین دستاوردهای امام خمینی(ره) بود.

باید توجه داشت که این کشور با غالبیت قریب به اتفاق مسلمان، طبیعتا چنین برگزید که اسلام و قوانین آن بر آن‌ها حکومت کند؛ و البته این خود نشان دهده‌ی کارآمدی اسلام در جهان معاصر در عرصه‌ی سیاست است که امام خمینی (ره) ثابت نمودند که اسلام در همه‌ی عرصه‌ها و حتی عرصه‌ی سیاست سخن برای گفتن و برنامه‌ای برای اجرا برای تحقق عدالت انسانی به رهبری رهبر الهی را دارد.

پی‌نوشت:

۱)  صحیفة الامام الخمینى (ره)، جلد ١، الصفحة ١٣٠