انسان گاهی مجبور است که راهی را برگزیند ولی گاهی خود، خود را مجبور به پذیرش راهی می‌کند که خود در گذشته اختیار نموده است؛ که در حقیقت اجبار با اختیار است.

 بسیاراز ما در این جهان مجبور به پذیرش پاره‌ای از کارها هستیم که خود در گذشته انتخاب نموده‌ایم و در آخرت هم چنین است که  پاره‌ای مجبور هستند به دوزخ بروند ولی به اختیار خود چنین امری محقق شده است.