هر چند که پذیرش دین، باید بر اساس عقل باشد ولی باید دانست که التزام عملی به آن به عشق نیازمند است؛ بدین معنا که که براهین عقلی و استدلالات منطقی باید عشق را در انسان بیدار کنند و همو است که موجب حرکت و التزام عملی به نتیجه‌ی استدلالات را خواهد آورد.


و الذین آمنوا أشد حباً لله (۱): و مؤمنان عشق و محبت آنان به خدا شدیدتر است.


عشق میوه‌ی ایمان و ایمان میوه‌ی استدلال است.


پی‌نوشت:

۱) سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۱۶۵