باید دانست که از همان آغاز حرکت، انسان باید هدف مسیر خود را روشن و بر اساس آن حرکت نماید؛ امام‌خمینی (ره) رهبر فقید انقلاب در این امر نه تنها فروگذارى نکردند، بلکه از همان آغاز، این هدف را تبیین و بر آن پافشارى نمودند و البته بر این امر تا پایان عمر مبارک‌ خود اصرار نمودند.

امام خمینی (ره): دیگر دنیا طوری نیست که ابرقدرت‌ها هر چه بخواهند، بکنند؛ مستضعفین باید به پاخیزند، همه‌ی ممالک باید حق خودشان را با مشت محکم بگیرند.

یاری مستضعفان، قیام برای مطالبه‌ی حق خود و ساکت نشدن در برابر ظالمان و غاصبان، از اموری بود که امام خمینی(ره) همیشه بدان تأکید می‌نمودند؛ و البته باید توجه داشت که یادآوری هدف‌ها در طول مسیر حرکت ضروری است؛ در غیر این صورت انقلاب و هدف‌های آن هم فراموش و هم دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت.

پی‌نوشت:
۱) انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، مرتضی شیرودی، صفحه ۹