اگر بخواهیم یک انقلاب و هدف و مسیر حرکت آن را به نیکی بشناسیم، می‌توان به کلمات و جملات رهبر این حرکت مراجعه و اهداف مقصود این انقلاب را از زبان او شنید. انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) نیز چنین است و هدف‌های این انقلاب از زبان ایشان بیان شده است که نشان دهنده‌ی عمق کارآمدی این انقلاب در سطح جهان است؛ ایشان فرمودند که: 

ما این نهضت را یک نهضت ایرانی نمی‌دانیم بلکه نهضت اسلامی و نهضت مستضعفین در مقابل مستکبرین است.

و این نشان از وسعت و گستردگی این انقلاب و محصور نبودن آن در در مرزهای جغرافیایی و نژاد و زبان است.

پی‌نوشت:
۱) انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، مرتضی شیرودی، صفحه ۸